Strategische thema’s
Onze leidraad voor de komende jaren

Wat kan NAE doen om Nederland het ‘Boston’ van de EU op het gebied van engineering en innovatie te laten worden?

© Maarten Nauw

01   Engineering Talent

Onze leden zijn boegbeelden van impactvolle, op engineering gebaseerde, innovatie. Het zichtbaar maken van hun werk draagt bij aan het publieke begrip van de waarde van technologie voor de samenleving en aan inspiratie voor jongeren om te kiezen voor een opleiding in een van de STEM-vakken (Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (techniek) en Mathematics (wiskunde)).

Diversiteit op de werkvloer en in opleidingsprogramma’s is een belangrijke factor inhet aantrekken en behouden van talent. NAE laat zien dat engineers divers zijn, zodat alle jongeren zich met hen kunnen identificeren. Voor internationaal talent is het belangrijk om een cultuur van trots en waardering voor buitenlands talent aan te treffen, evenals duidelijkheid over hun kansen voor verdere studie en carrière in Nederland. Meer instroom en het voorkomen van uitstroom van technisch talent vraagt om het ontwikkelen van doordachte strategieën in samenwerking met ecosysteempartijen.

02   Ecosysteemverbeteringen

Om de sterke concurrentiepositie van Nederland te kunnen waarborgen vinden wij dat een geïntegreerd wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid blijvend gestimuleerd moet worden.

NAE ziet hierin een rol in het agenderen en orkestreren van positieve actie op specifieke onderdelen, bijvoorbeeld door de banden tussen (regionale) kennisinstellingen en grote industrieën en het midden- en kleinbedrijf (MKB) te versterken. Een kernpunt daarbij is de toegang tot kennis, financiering en infrastructuur. Daar liggen barrières die vertragend werken. Het slechten van die barrières maakt de weg vrij voor een innovatieklimaat van wereldklasse waarin kennis in een kortere tijd omgezet kan worden naar innovatieve ideeën. Dat gaat nu te traag. Nederland ontwikkelt veel kennis, maar blijft ten opzichte van Europa achter bij het omzetten ervan naar daadwerkelijke impact.

03   Effectieve valorisatie en start-ups

Nederland beschikt over een schat aan intellectueel kapitaal, maar om dit potentieel volledig te benutten, moeten we ons valorisatieproces versterken en versnellen. Start-ups vormen een essentiële schakel in dit proces. Het investeringsklimaat in Nederland voor hen moet verbeteren.

Start-ups vormen een essentiële schakel in dit proces. Het investeringsklimaat in Nederland voor hen moet verbeteren, want nu is nog maar een klein percentage van start-ups kennisintensief en een klein deel komt voort uit kennisinstellingen. NAE ziet een rol voor zich in het onderzoeken van wat nodig is aan groeifinanciering voor start-ups en zaken rond intellectueel eigendom en talent waarmee start-ups op een gebalanceerde wijze kunnen beginnen. In de fase van groei naar scale-ups richten wij ons op de vragen: welke vormen van ervaringsgerichte ondersteuning zijn het meest effectief, hoe kan intellectueel eigendom worden vertaald naar daadwerkelijke impact en hoe kan samenwerking tussen bedrijven en deeptech start-ups verbeterd worden om Nederland het ‘Boston’ van de EU op het gebied van engineering en innovatie te laten worden?

04    Innoveren voor maatschappelijke transities

NAE stimuleert de rol en zichtbaarheid van engineering in grote maatschappelijke vraagstukken, denk aan onder meer de klimaatcrisis, energie-, zorg- en landbouwtransitie. Hierbij kijken we onder andere naar nieuwe technologieën, regelgeving, materiaal schaarste, tekorten aan technisch (hoog) gekwalificeerd personeel, open science en geopolitieke ontwikkelingen.

NAE ziet het als haar rol om het begrip van deze aspecten te vergroten en gezamenlijk met ecosysteempartijen oplossingen mogelijk te maken.

05    Innovatie van het engineeringproces

Engineering en de bijbehorende technische beroepen zijn voortdurend in beweging als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van ICT. De overgang naar door software gedefinieerde systemen, de noodzaak van een circulaire economie en ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica brengen nieuwe uitdagingen en mogelijkheden met zich mee voor methoden en normen in het engineeringproces. NAE wil het bewustzijn bij ecosysteempartijen, waaronder de universiteiten en het bedrijfsleven over de impact van deze ontwikkelingen vergroten. Denk aan advies en kennisdeling over aanpassing en procesverbetering.

06    Internationale samenwerking en best practices

Steeds vaker wordt de agenda voor innovatie op Europees niveau bepaald. NAE wil haar netwerk van topexperts inzetten om Nederland actief hierbij te betrekken. NAE wil haar netwerk van topexperts inzetten om Nederland actief hierbij te betrekken. Via de participatie in de koepelorganisaties CAETS en Euro-CASE heeft NAE toegang tot internationale netwerken en rapporten over belangrijke engineering gerelateerde thema’s. Deze willen wij vertalen en duiden naar de Nederlandse situatie. Innovatie zal altijd profiteren van samenwerking en kennisuitwisseling met internationale vakgenoten.

Forum, Advies en Spil

Via onze Forum-, Spil- en Adviesactiviteiten werken we de komende jaren bovenstaande thema’s verder uit.

Lees hier de NAE- jaarkalender 2024