Netherlands Academy of Engineering pleit voor fundamentele verandering in denken over crises

Fotografie: Maarten Nauw

De Netherlands Academy of Engineering (NAE) heeft haar eerste groep Fellows benoemd in De Nieuwe Kerk in Den Haag, in aanwezigheid van demissionair Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf. Met de benoeming van de Fellows gaat de NAE officieel van start.

Er bestaan aanzienlijke zorgen over de huidige overbelasting van onze planeet, waarbij de menselijke invloed op de aarde dusdanig groot is dat het evenwicht op vele fronten verstoord is. Deze verstoring zal naar verwachting nog ingrijpender worden met de voortdurende groei van de wereldbevolking en het gemiddelde consumptieniveau. Henk van Houten, de voorzitter van de Netherlands Academy of Engineering, heeft in zijn openingsrede vandaag gepleit voor een fundamenteel andere benadering van de problematiek.

Systeemverbeteringen, geen symptoombestrijding
Hij benadrukt de noodzaak om niet langer de symptomen te bestrijden maar te streven naar duurzame systeemverbeteringen. Deze benaderingswijze, waarbij een breed interdisciplinair engineering perspectief een nadrukkelijke rol krijgt, stelt ons in staat om innovatieve en duurzame oplossingen te ontwerpen voor de maatschappelijke transities. Net zoals na de watersnood van 1953 met de Deltawerken een structurele oplossing gerealiseerd werd, die bewondering in de wereld heeft afgedwongen. Een dergelijke systeem aanpak is bijvoorbeeld ook nodig voor het verduurzamen van de landbouw of het aanpakken van de energietransitie.

Krachtenbundeling
Demissionair Minister Dijkgraaf benadrukt de noodzaak van krachtenbundeling tussen wetenschap en bedrijfsleven: “Onze maatschappelijke opgaven zijn ongekend dringend. Niet alleen de klimaat- en energietransitie vragen om oplossingen, nog zoveel meer vraagstukken schreeuwen om aandacht en aanpakken. Via samenwerking tussen wetenschappers en engineers komt die aanpak sneller dichterbij. Het is goed dat we nu een plek hebben waar belangrijke vernieuwers en deskundigen bij elkaar komen: de NAE kan een zeer geschikte verbinder zijn tussen vele vakgebieden.”

Leren en internationaal samenwerken
Demissionair Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, spreekt in haar videoboodschap haar trots uit over de oprichting van de Academy of Engineering in Nederland. Ze benadrukt dat de nieuwe Academy effectief verbindingen kan leggen met vergelijkbare organisaties in andere landen, om te leren en om Nederlandse standpunten uit te dragen. Dit zal helpen bij het verder versterken van de Nederlandse economie, bij voorbeeld via de maakindustrie en het opschalen van technologische start-ups.

Internationale aansluiting
Sinds oktober vertegenwoordigt NAE Nederland in Euro-Case, het overkoepelende orgaan van engineering academies. Tuula Teeri, president van de Royal Swedish Academy of Engineering Sciences en voorzitter van Euro-CASE, onderstreept het essentiële karakter van nationale academies of engineering. Deze organisaties kunnen onpartijdig en op feiten gebaseerd advies verstrekken aan beleidsmakers en overheden en tegelijkertijd internationale ontwikkelingen vertalen naar het nationale niveau.

Technische kennis als medicijn tegen desinformatie
Silvia Lenaerts, rector van de Technische Universiteit Eindhoven, benadrukt in haar lezing het belang van een actieve deelname van ingenieurs in publieke debatten. Ze pleit voor open en evidence-based discussies om desinformatie en valse veronderstellingen over de grote uitdagingen van deze tijd objectief te weerleggen.

Meer studenten technisch onderwijs nodig
Arthur Mol, namens de 4TU.Federatie, benadrukt de noodzaak van meer studenten voor technisch onderwijs in Nederland en stelde dat Nederland jaarlijks te weinig technisch geschoolde mensen aflevert in vergelijking met andere Europese landen. Hij benadrukt de rol van NAE-Fellows als boegbeelden om jonge mensen te inspireren om te kiezen voor een technische opleiding. Daarom ontvangt NAE de komende jaren volop steun van de vier technische universiteiten in Nederland, verenigd in de 4TU.Federatie.